فرم استخدام

سحر خزایی

قبل از حضور در آفتاب تنها اسم و رسم صنعت برایم اهمیت داشت. بعد از ورود به این محیط، متوجه شدم که یک سازمان تا چه اندازه می تواند یاددهنده و پویا باشد. آفتاب بهترین ها را در من به نمایش می گذارد. آفتاب سرزمین فرصت هاست، استعدادها را می بیند و به آن ها امکان رشد و توسعه می دهد. کار کردن در این محیط، روحیه مبارز و تسلیم ناپذیر افراد را تقویت می کند. در آفتاب هرگز کسی ناامیدی را تجربه نخواهد کرد.