فرم استخدام

عبدالشاکر میرشکاک

اصلا قرارمان این نبود انقدر درخشان، انقدر سریع، انقدر نترس آفتاب همین است... هر چه نزدیک تر می شوی، درخشان تر و گرما بخش تر می شود.