آموزش

علاوه بر نیازسنجی آموزشی مستمر و برگزاری دوره‌های درخواست شده از سوی مدیران واحدها، برگزاری دوره‌های دیگر آموزشی در راستای توانمندسازی و توسعه فردی کارمندان و مدیران در زمینه‌های مختلف فنی، مدیریتی و عمومی به کارکنان نیز در سرلوحه  برنامه‌های آموزشی ما قرار دارد.

بنا به چشم‌‌انداز و استراتژی‌های سازمان، بررسی و تشخیص منابع انسانی به درج آگاهی در زمینه‌ای خاص، قبل از هر اقدامی، گردآوری و تدوین این اطلاعات به صورتی بایسته و متخصصانه صورت پذیرفته و با حصول اطمینان از در دسترس قرار گرفتن این دانش و آگاهی فی‌مابین تمامی کارکنان نسبت به انتشار آن اقدام می‌گردد.

به طور مثال در مبارزه با کرونا بروشورهایی بدین منظور تهیه و دراختیار تمامی کارکنان قرار گرفته و یا قبل ازانجام دورکاری توسط کارمندان ابتدا بررسی‌های لازم صورت پذیرفته و پس از تهیه آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به انتشار آن به طور کامل حصول اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به اعزام کاکنان به دورکاری اقدام گردید .