رویکرد سازمان درباره سرمایه‌های انسانی

رویکرد سازمان در مواجهه با کارکنانی که همواره برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌نمایند و حفظ منافع سازمان را چشم انداز اقدامات خود قرار می‌دهند، نگاهی متمایز از سایر کارکنان بوده و سعی در رشد هویت سازمانی، ایجاد احساس تعلق بیشتر، مشارکت هرچه بیش‌تر این افراد در تصمیم‌گیری امورات واحد مربوطه، ایجاد فضایی به منظور ارائه و در میان گذاشتن نظرات سازنده و پرورش این افراد در راستای جانشین پروری و به کارگیری متعهدانه و متخصصانه‌ ایشان در آینده دارد.