هیدروکربن‌های سبک و سنگین

هیدروکربن‌های سبک و سنگین صرفاً یک نام تجاری بوده که می‌تواند حاصل از بلندینگ، برش‌­گیری و یا شیرین‌سازی باشد. بلندینگ عموماً از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب می‌باشد. همچنین این هیدروکربن‌ها می‌توانند به عنوان یکی از محصولات جانبی برش‌های میان تقطیری پالایشگاهی با دامنه‌ی جوش ۴۰ الی ۴۰۰ درجه سانتی گراد قلمداد گردد.

مواد حاصل از واحدهای برش­‌گیری و شیرین‌سازی نیز پـس از استـــحصال فــرآورده از بــرج تقطیــر بـا تــوجه بـه دانسیتــــه و نـوع فــرآورده‌ها، جهــت تـولیـد هیـدروکربــن سبــک و سنگیــن بـه واحــد تولیــد و فرآوری جهت عملیـــات بلنــدینــگ انتقــال می‌یـابـد.

Aftab Oil Refining