فرم استخدام

آموزش مهارتی/ فنی تخصصی جهت استفاده عموم مردم استان هرمزگان، با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه ای (قابل ارائه در تمام کشور و قابل ترجمه)
مرکز مهارت آموزی نفت آفتاب دارای هشت کارگاه فعال

۱.کنترل و ابزار دقیق
۲.برق صنعتی

  • واقع در مرکز فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس

۳.کارگاه جوشکاری و بازرسی جوش
۴.ایمنی و آتش نشانی
۵.مکانیک صنایع
۶.کارگاه کامپیوتر
۷.کارگاه لوله کشی صنعتی
۸.کارگاه امور مالی و بازرگانی

  • واقع در مرکز ارتقا مهارت واقع در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس می‌باشد.