بازدید دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و نماینده مجلس از پالایشگاه نفت آفتاب

دکتر سید کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت از پالایشگاه نفت آفتاب بازدید کردند.

Continue reading